Leczenie uzdrowiskowe NFZ

Zasady korzystania 

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Skierowanie

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę Twój aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia. Jest to o tyle ważne, że leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym i niektóre schorzenia mogą ulegać zaostrzeniu. Prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie, przesyłane jest przez lekarza lub przez Ciebie do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego aktualnie zamieszkujesz, w terminie 30 dni od daty wystawienia (inaczej skierowanie utraci ważność). Po zarejestrowaniu w oddziale NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w Funduszu lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który ocenia jego celowość i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia – nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a Ty otrzymasz pisemną informację o tym fakcie. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręczy Ci potwierdzone skierowanie nie później niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej niż raz na 18 (osiemnaście) miesięcy, jednak kolejne skierowanie można złożyć do oddziału wojewódzkiego NFZ po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie należy bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Rezygnacja jest zasadna, gdy jej powodem jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu), potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania, Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. 

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.
Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r.), za jeden osobodzień wynoszą:

Rodzaj pokoju Sezon jesienno-zimowy
od 1 października do 30 kwietnia
Sezon wiosenno-letni
od 1 maja do 30 września
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,60 zł 40,90 zł
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,50 zł 27,30 zł

Sanatorium dla dorosłych, czas trwania

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni
Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni

W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt państwowych. 

1. Na leczenie uzdrowiskowe pacjent zobowiązany jest zabrać ze sobą:

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ;
  • dowód tożsamości ;
  • aktualne wyniki badań laboratoryjnych ;
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu ;

2. Za korzystanie z miejsca parkingowego pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem

3. Pierwszy dzień pobytu w uzdrowisku rozpoczyna się o godzinie 14.00, natomiast ostatni dzień kończy się o godzinie 12.00.

4. W roku 2024 obowiązująca opłata uzdrowiskowa wynosi 5,90 zł dziennie.

Terminy turnusów w roku 2024:

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni
08.01. - 29.01.2024 02.01. - 30.01.2024
30.01. - 20.02.2024 31.01. - 28.02.2024
21.02. - 13.03.2024 29.02. - 28.03.2024
14.03. - 04.04.2024 28.03. - 25.04.2024
07.04. - 28.04.2024 25.04. - 23.05.2024
29.04. - 20.05.2024 26.05. - 23.06.2024
21.05. - 11.06.2024 24.06. - 22.07.2024
12.06. - 03.07.2024 23.07. - 20.08.2024
04.07. - 25.07.2024 21.08. - 18.09.2024
28.07. - 18.08.2024 19.09. - 17.10.2024
19.08. - 09.09.2024 17.10. - 14.11.2024
10.09. - 01.10.2024 14.11. - 12.12.2024
02.10. - 23.10.2024
24.10. - 14.11.2024
14.11. - 05.12.2024
06.12. - 27.12.2024

akun pro jepang