Regulamin

REGULAMIN
dla osób korzystających
z
 KRYTEJ PŁYWALNI  „WODNY ŚWIAT”
Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju

 1. Osoby korzystające z krytej pływalni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnym jego przestrzeganiem.
 2. Do korzystania z krytej pływalni mają prawo:
  1. osoby, które dokonały wpłaty w kasie według obowiązującego cennika,
  2. osoby, które korzystają z usług na podstawie zawartych umów,
  3. pacjenci Centrum zgodnie z ofertą.
 3. Dokonanie wpłaty w kasie według obowiązującego cennika jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez zastrzeżeń.
 4. Kryta pływalnia jest czynna zgodnie z harmonogramem otwarcia.
 5. Osoby uprawnione do ulg są obowiązane do okazania ważnego dokumentu wystawionego na okaziciela bez wezwania.
 6. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego instruktora prowadzącego zajęcia. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.
 7. Zajęcia grupy zorganizowanej odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć.
 8. Zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów  i ratowników.
 9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z  krytej pływalni, wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialność ponoszą ratownicy, instruktorzy i opiekunowie, a w innych pomieszczeniach ośrodka np. w szatniach – opiekunowie.
 11. Wchodzący do obiektu krytej pływalni zobowiązani są do:
  1. pozostawienia w szatni ogólnej obuwia zewnętrznego wraz z wierzchnim okryciem.
  2. zmiany obuwia w szatni ogólnej na obuwie wewnętrzne typu „klapki” z tworzywa sztucznego do poruszania się w strefie bosej stopy (z wyłączeniem hali basenowej, na którą korzystający wchodzą bez obuwia).
  3. poruszania się po pozostałej części obiektu krytej pływalni w obuwiu sportowym lub w ochraniaczach.
 12. Przed wejściem na halę basenową każda osoba powinna starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 13. W hali basenowej obowiązującym strojem dla korzystających z usług jest kostium kąpielowy ściśle przylegający do ciała, czepek  oraz pasek z transponderem.
 14. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na halę basenową tylko w stroju sportowym, w obuwiu typu klapki z tworzywa sztucznego lub sportowym.
 15. Przed wejściem do hali basenowej należy bezwzględnie zmoczyć stopy w brodziku ze środkiem dezynfekującym.
 16. Z kąpieli w basenie nie mogą korzystać osoby:
  1. z widocznymi zmianami chorobowymi skóry
  2. chore
  3. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 17. Do hali basenowej wszyscy uczestnicy grupy zorganizowanej wchodzą równocześnie. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
 18. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść do hali basenowej razem z grupą.
 19. Na sygnał oznaczający koniec zajęć uczestnicy grupy powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
 20. Po zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, pasy, makarony itp.)
 21. Grupy zorganizowane i osoby indywidualne uprawnione są do korzystania z szatni na 20 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona..
 22. Za zagubienie lub uszkodzenie paska z transponderem obowiązuje opłata określona w cenniku Centrum.
 23. Na terenie obiektu krytej pływalni kategorycznie zabrania się:
  • używania sprzętu z elementami szklanymi oraz kosmetyków w szklanych pojemnikach
  • pływania z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionek itp.
  • spożywania jedzenia w szatniach basenowych
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
  • wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych
  • używania osobistych urządzeń elektrycznych np. suszarek, lokówek
 24. W hali basenowej kategorycznie zabrania się:
  • biegania
  • wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków startowych (skoki do wody dozwolone są tylko podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktora)
  • nurkowania w basenach
  • pływania w płetwach
  • używania rurek
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie
  • hałasowania
  • pływania w szkłach kontaktowych
  • zanieczyszczania wody w basenach i na zjeżdżalni
  • pozostawiania bez opieki dzieci nie umiejących pływać
  • prowadzenia działalności w zakresie nauki pływania bez zawartej umowy z Centrum.
 25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie krytej pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 26. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać osobom korzystającym z pływalni  opuszczenie hali basenowej.
 27. W czasie zawodów pływackich za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów oraz przestrzeganie regulaminu odpowiedzialny jest organizator zawodów.
 28. Za przestrzeganie regulaminu na zajęciach w hali basenowej odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach krytej pływalni odpowiedzialny jest opiekun grupy zorganizowanej.
 29. Pacjenci Centrum mogą przechodzić przez łącznik na krytą pływalnię oraz strefę bosej stopy tylko i wyłącznie w klapkach z tworzywa sztucznego.
 30. Zastrzega się możliwość (w przypadku nagłego zdarzenia z przyczyn technicznych lub organizacyjnych) wyłączenia części hali basenowej lub niektórych urządzeń z użytkowania. W takim przypadku zwrot lub obniżenie opłaty za usługę nie przysługuje.
 31. Zastrzega się możliwość rezerwacji lub wyłączenia z korzystania części urządzeń, basenu lub torów pływackich bez podania przyczyn.
 32. Korzystanie ze sprzętu do pływania jest możliwe wyłącznie za zgodą dyżurującego ratownika.
 33. Dzieci do lat 3 włącznie mają obowiązek korzystania z pieluch jednorazowych typu „pampers” przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 34. Osoby, które podczas korzystania z pływalni odniosły obrażenia ciała mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu dyżurującemu ratownikowi. Punkt sanitarny znajduje się w dyżurce ratowników.
 35. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 36. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wyrządzające szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie.
 37. Osoby naruszające zasady regulaminu przejmują ryzyko odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
 38. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu krytej pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 39. Dyżurujący ratownik lub wskazany przez Dyrektora Centrum pracownik może kontrolować wszystkie zajęcia,   a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu lub prowadzenia zajęć.
 40. Na terenie Centrum zabrania się pozostawiania ulotek, cenników, plakatów, wizytówek itp. bez zgody Dyrektora Centrum.
 41. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora CRR KRUS „KRESOWIAK” w Horyńcu-Zdroju pisemnie lub osobiście w dniach   i godzinach ustalonych do przyjmowania skarg i wniosków.
DYREKTOR
CRR KRUS „KRESOWIAK” W HORYŃCU-ZDROJU
akun pro jepang