Turnusy PFRON

Informujemy, że Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju posiada następujące wpisy:

  • Wpis nr OR/18/0005/22 z 27.02.2022 r. do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjny dla grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszają się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą. Wpis do REJESTRU ORGANIZATORÓW TURNUSÓW zachowuje ważność do dnia 27.02.2025 r.
  • Wpis nr OD/18/0008/22 z 26.04.2022 r. do REJESTRU OŚRODKÓW w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą  na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne.
    Wpis do REJESTRU OŚRODKÓW zachowuje ważność do dnia 26.04.2025 r.

TURNUSY I CENNIK

akun pro jepang