Rehabilitacja lecznicza KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Więcej informacji: kliknij

Informacja o usługach przysługujących rolnikom, świadczonych przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju
RODZAJ ŚWIADCZENIA OPIS
Zakwaterowanie Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, WC, kabina natryskowa) od godziny 7:00 rano pierwszego dnia pobytu do godziny 22:00 ostatniego dnia pobytu.
Wyżywienie Dieta: podstawowa, lekkostrawna lub cukrzycowa. O rodzaju diety decyduje lekarz prowadzący.
Godziny posiłków:
Śniadanie - od 7:30 do 10:30
II śniadanie - od 10:00 do 10:15 (dieta cukrzycowa)
Obiad - od 12:30 do 13:00 lub   od 13:30 do 14:00
Podwieczorek - od 15:00 do 15:15 (dieta cukrzycowa)
Kolacja - od 17:00 do 19:00
Opieka medyczna 1. Dostęp do lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy CRR (informacje o godzinach pracy umieszczone na drzwiach gabinetów lekarskich).
2. Całodobowa opieka pielęgniarska.
3. Codzienny wieczorny obchód pielęgniarski.
4. Zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i świątecznych (poza godzinami pracy lekarzy CRR) - na wezwanie pielęgniarki.
Przeprowadzanie niezbędnych badań oraz porad lekarskich 1. Badanie lekarskie:
- badanie wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu (24 godziny od przyjęcia)
- badanie kontrolne 1 raz w trakcie pobytu
- badanie końcowe, wraz z oceną medyczną wyników przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej - w ciągu 24 godzin przed wypisem
2. Informacje o terminach badań kontrolnych i końcowych udostępnianie są na tablicy ogłoszeń obok dyżurki pielęgniarek p. 156 (I piętro) oraz na drzwiach gabinetów lekarskich.
Konsultacje medyczne i badania diagnostyczne 1. Badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne ustalane są w razie koniecznej potrzeby przez lekarza prowadzącego.
2. Środki farmaceutyczne i materiały medyczne, zapewnia się pacjentowi, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.
Rehabilitacja 1. Zabiegi udzielane są przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt państwowych), w cyklach przedpołudniowych i popołudniowych:
- łącznie 64 zabiegi ukierunkowane na leczenie schorzenia, będącego podstawą skierowania pacjenta na turnus rehabilitacyjny (w przypadku świąt państwowych przypadających w dni zabiegowe, liczbę zabiegów pomniejsza się o 4 zabiegi za każdy taki dzień)
- średnio 4 zabiegi dziennie przez 16 dni, w tym: ćwiczenia indywidualne, zbiorowe, 2 zabiegi fizykalne, (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych)
Zwrot kosztów podróży 1. Zwrot kosztów podróży następuje zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.
Szkolenia i wykłady z zakresu BHP i promocji zdrowia 1. Szkolenia i wykłady z zakresu BHP prowadzone są przez pracowników KRUS, a z zakresu promocji zdrowia przez pracowników Centrum (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) zgodnie z harmonogramem.
Organizacja czasu wolnego 1. Informacje dotyczące organizacji czasu wolnego udostępniane są na głównej tablicy ogłoszeń /obok windy/.

akun pro jepang