Rehabilitacja lecznicza KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Więcej informacji: kliknij

Informacja o usługach przysługujących rolnikom, świadczonych przez
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju
RODZAJ ŚWIADCZENIA OPIS
Zakwaterowanie
 1. Zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, WC, kabina natryskowa) od godziny 700 rano pierwszego dnia pobytu do godziny 2200 ostatniego dnia pobytu.
Wyżywienie
 1. Dieta: podstawowa, lekkostrawna lub cukrzycowa. O rodzaju diety decyduje lekarz prowadzący.
 2. Godziny posiłków:
  • Śniadanie – od 730 do 1030
  • II śniadanie – od 1000 do 1015 (dieta cukrzycowa)
  • Obiad – od 1230 do 1300 lub   od 1330 do 1400
  • Podwieczorek – od 1500 do 1515 (dieta cukrzycowa)
  • Kolacja – od 1700 do 1900
Opieka medyczna
 1. Dostęp do lekarza od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarzy CRR (informacje o godzinach pracy umieszczone na drzwiach gabinetów lekarskich).
 2. Całodobowa opieka pielęgniarska.
 3. Codzienny wieczorny obchód pielęgniarski.
 4. Zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych, nocnych i świątecznych (poza godzinami pracy lekarzy CRR) – na wezwanie pielęgniarki.
Przeprowadzanie niezbędnych badań oraz porad lekarskich
 1. Badanie lekarskie:
  • badanie wstępne, w pierwszej dobie po przyjęciu (24 godziny od przyjęcia)
  • badanie kontrolne 1 raz w trakcie pobytu
  • badanie końcowe, wraz z oceną medyczną wyników przeprowadzonej rehabilitacji leczniczej – w ciągu 24 godzin przed wypisem
 2. Informacje o terminach badań kontrolnych i końcowych udostępnianie są na tablicy ogłoszeń obok dyżurki pielęgniarek p. 156 (I piętro) oraz na drzwiach gabinetów lekarskich.
Konsultacje medyczne i badania diagnostyczne
 1. Badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne ustalane są w razie koniecznej potrzeby przez lekarza prowadzącego.
 2. Środki farmaceutyczne i materiały medyczne, zapewnia się pacjentowi, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.
Rehabilitacja
 1. Zabiegi udzielane są przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt państwowych), w cyklach przedpołudniowych i popołudniowych:
  • łącznie 64 zabiegi ukierunkowane na leczenie schorzenia, będącego podstawą skierowania pacjenta na turnus rehabilitacyjny
   (w przypadku świąt państwowych przypadających w dni zabiegowe, liczbę zabiegów pomniejsza się o 4 zabiegi za każdy taki dzień)
  • średnio 4 zabiegi dziennie przez 16 dni, w tym: ćwiczenia indywidualne, zbiorowe, 2 zabiegi fizykalne, (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych)
Zwrot kosztów podróży
 1. Zwrot kosztów podróży następuje zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.
Szkolenia i wykłady z zakresu BHP i promocji zdrowia
 1. Szkolenia i wykłady z zakresu BHP prowadzone są przez pracowników KRUS, a z zakresu promocji zdrowia przez pracowników Centrum (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci) zgodnie z harmonogramem.
Organizacja czasu wolnego
 1. Informacje dotyczące organizacji czasu wolnego udostępniane są na głównej tablicy ogłoszeń /obok windy/.