Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000043086, NIP 793-10-01-235, REGON 650139878, nr rejestrowy BDO: 000101131, dalej jako: Administrator informuje, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi źródło informacji o sposobach i zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników usług oferowanych przez Centrum oraz osób odwiedzających stronę internetową https://www.crr-horyniec.pl .

Informacje o osobach odwiedzających ww. stronę internetową wykorzystywane są tylko do celów do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej https://www.crr-horyniec.pl takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, które są używane w trakcie korzystania z serwisu.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

Administrator przechowuje i przetwarza dane dla poniższych celów:

 • w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu marketingu towarów i usług, w tym przesłania newslettera do osób zgłaszających chęć jego otrzymywania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach przesyłania informacji handlowych Administratora drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • w celu realizacji procesu rekrutacji i wykonania związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem rekrutacji, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • statystycznych i archiwizacyjnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, oraz w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa do przechowywania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Przekazywanie danych użytkowników strony internetowej  ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora oraz na podstawie stosownej podstawy prawnej. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawią odpowiednie żądanie.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi strony internetowej przysługują następujące uprawnienia wobec przetwarzania danych osobowych tego użytkownika:

 • zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana,
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

Dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych, a można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@crr-horyniec.pl

akun pro jepang