Projekty UE

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu – Zdroju realizuje projekt w ramach Osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO WP 2014 – 2020, pn. “Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej ” 
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. 
Wartość projektu ogółem: 1 009 612,17 zł
Dofinansowanie: 697 699,45 zł

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na:

  1. Robotach budowlanych i związanym z nimi trwale zainstalowanym wyposażeniu, dotyczącym infrastruktury uzdrowiskowej, niezbędnym do świadczenia usług uzdrowiskowych, w tym:
    • aranżacja jadalni,
    • utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego, tj. wiat wypoczynkowych, siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie części „boisk sportowych” na cele turystyczno-rekreacyjne.
  2. Zakupie wyposażenia związanego z wprowadzeniem nowej usługi w ramach lecznictwa uzdrowiskowego – dostawa i montaż kriosauny.
  3. Zakupie i montażu niezbędnego wyposażenia do wykonywania zabiegów leczniczych – dostawa i montaż systemu informatycznego.
Wizualizacje: