Projekty UE

Rok 2021

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu Zdroju realizuje projekt pn. „Poprawa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową oraz sprzęt niezbędny do świadczenia nowej usługi – ćwiczenia czynne ręki z biofeedback.

Wartość projektu: 1 611 664,59 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 003 066,40 zł


Rok 2018

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu – Zdroju realizuje projekt w ramach Osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu, w ramach RPO WP 2014 – 2020, pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego CRR KRUS w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej ” 

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, poprzez inwestycję w infrastrukturę uzdrowiskową i niezbędne do świadczenia usług uzdrowiskowych wyposażenie. 

Wartość projektu ogółem: 1 009 612,17 zł

Dofinansowanie: 697 699,45 zł

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na:

  1. Robotach budowlanych i związanym z nimi trwale zainstalowanym wyposażeniu, dotyczącym infrastruktury uzdrowiskowej, niezbędnym do świadczenia usług uzdrowiskowych, w tym:
    • aranżacja jadalni,
    • utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego, tj. wiat wypoczynkowych, siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie części „boisk sportowych” na cele turystyczno-rekreacyjne.
  2. Zakupie wyposażenia związanego z wprowadzeniem nowej usługi w ramach lecznictwa uzdrowiskowego – dostawa i montaż kriosauny.
  3. Zakupie i montażu niezbędnego wyposażenia do wykonywania zabiegów leczniczych – dostawa i montaż systemu informatycznego.

 

akun pro jepang