Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ informujemy:

 

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2. Administrator jest podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

 • Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Otrzymane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług w tym świadczeń zdrowotnych oraz kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
 2. przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
 3. wykonania obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,;
 4. marketing usług własnych (przesyłanie ofert, materiałów promocyjnych, kartek okolicznościowych, organizacja programów lojalnościowych, itp.)

 

 • Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa do formularza zamówienia następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, tel. kontaktowy. Jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy i nie będziemy mogli świadczyć usług medycznych. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (np. e-mail.).

Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług medycznych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

 

 • Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe dotyczące udzielonych świadczeń zdrowotnych, będziemy przechowywać przez czas określony przepisami prawa dotyczącymi dokumentacji medycznej,
 2. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury, podatkowe) będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 3. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego usług własnych – będziemy przechowywać do czasu wniesienia sprzeciwu. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo zgody (ale nie dłużej niż 20 lat).

 

 • Informacje o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom:

 1. uprawnionym przepisami prawa na podstawie stosownego wniosku (np. organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości),
 2. przetwarzającym dane w naszym imieniu lub uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności (np. radca prawny)
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki) – w celu dokonania zwrotów pieniężnych na Państwa rzecz;

 

 • Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. sprostowania (poprawienie) danych,
 2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. dostępu do treści danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, kontaktując się z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

 • Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 • Automatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

 • Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w CRR KRUS „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju:

 

 

Inspektor Danych Osobowych

Krzysztof Woźny

CRR KRUS „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju,

Sanatoryjna 2,

37-620 Horyniec- Zdrój.

Adres e-mail: iod@crr-horyniec.pl

akun pro jepang