Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” w Horyńcu-Zdroju zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.crr-horyniec.pl
Data publikacji strony internetowej: czerwiec 1999
Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2022
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • część zdjęć i grafik nie posiada opisów
  • nie wszystkie linki do treści posiadają opisy alternatywne
  • nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne
  • administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: [2021-03-31]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona Centrum posiada wersję mobilną.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Luchowski, adres e-mail: andrzej.luchowski[at]crr-horyniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 631 40 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia do budynku

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak” położone jest w Horyńcu-Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2.

Obiekt Centrum to sześciokondygnacyjny kompleks trzech budynków: 3-piętrowego „Rolnika I” i 5-piętrowego „Rolnika II”, połączonych 1-piętrową przewiązką oraz dwukondygnacyjnego kompleksu basenowego „Wodny Świat”.

Główne wejście do budynku Centrum dostępne jest od ul. Sanatoryjnej. Do wejścia prowadzą schody zewnętrzne z poręczą pośrodku, a osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z pochylni dla niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe (para) otwierane są automatycznie.

Alternatywne wejście do budynku dostępne jest od ul. Wodnej, bezpośrednie wejście z parkingu A. Dla osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście z poziomu posadzki. Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie.

Do kompleksu basenowego „Wodny Świat” można wejść z poziomu posadzki przez drzwi tradycyjne.

Opis dostępności pokoi, korytarzy, schodów i wind

W holu przy wejściu głównym, na parterze budynku znajduje się Recepcja. Na wyższe kondygnacje można wejść klatką schodową lub windą.

Pomiędzy budynkami „Rolnik I” i „Rolnik II” komunikacja odbywa się:

  • na poziomie parteru schodami (2 schody) z oznaczonymi krawędziami kontrastową taśmą oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych
  • na poziomie I piętra korytarzem – przewiązką

Pomiędzy budynkami „Rolnik II” a kompleksem basenowym komunikacja odbywa się na poziomie parteru schodami lub przy użyciu schodołazów w przypadku osób niepełnosprawnych.

Na każdej kondygnacji przystosowano ogólnodostępną łazienkę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (parter 2 pomieszczenia, I piętro 1 pomieszczenie, II piętro 2 pomieszczenia, III piętro 2 pomieszczenia, IV piętro 1 pomieszczenie). Wejścia do pokoi chorych, gabinetów zabiegowych, pracowni oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość umożliwiającą swobodną komunikację osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Część pokoi dla pacjentów posiada zaplecze sanitarne w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pomiędzy pomieszczeniami, w otworach drzwiowych, nie ma barier architektonicznych w postaci progów.

Na wszystkich korytarzach zamocowane są drewniane pochwyty przyścienne, umożliwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją narządów ruchu. Korytarze mają 2,05 m szerokości.

Opis dostosowań, np. posiadanie platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W obiekcie znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich i pochylnia przed wejściem głównym.

W budynku pływalni funkcjonują schodołazy.

System informacji głosowej dostępny jest w windach.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W głównym holu znajduje się tablica informująca o kierunkach leczenia oraz o wykonywanych w sanatorium zabiegach.  Ponadto umieszczone tablice kierunkowe w korytarzach ułatwiają pacjentom poruszanie się po bazie zabiegowej.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu A przy budynku „Rolnik I” zostały wyznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a na parkingu przy kompleksie basenowym „Wodny Świat” 2 miejsca.
Osobom, które legitymują się „kartą parkingową osoby niepełnosprawnej” – przysługuje rabat 50% od ceny za parking A oraz bezpłatne miejsce na parkingu przy kompleksie basenowym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.

Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem do holu recepcyjnego (przy wejściu głównym do budynku).

Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

akun pro jepang